Atlante: scheda n.10

atl img 10

 

ASV, Beni Inculti Treviso Friuli, dis. 451/35/7, di Iseppo Cuman, marzo 1676
Questo è un altro documento realizzato dal perito Iseppo Cuman e nella collocazione archivistica porta la dicitura "Portogruaro (territorio). Pertinenze di Lison e Prà di Pozzo". L'orientamento di questa mappa mostra il nord a sinistra e raffigura una fascia lunga e stretta di campagne bagnate dal Lison, modesto corso d'acqua di origine sorgiva che affluisce nel Loncon dopo un breve percorso. Qui si va ben oltre la consueta cartografi a idraulica dedicata a specifici problemi legati all'utilizzazione del singolo corso d'acqua, offrendo infatti una precisa restituzione del circostante paesaggio di media pianura. La didascalia posta in basso a sinistra indica che la carta fu realizzata per censire tutte le proprietà raccolte nel consortio del Lison, mentre sulla destra si nota una dettagliata tabella in cui si identifica ogni proprietà con il nome del titolare e con l'estensione in campi. Anche in questo caso emerge lo sforzo di redenzione fondiaria, grazie al perfezionamento della rete scolante, alla rettifiche di alcune anse del fiumicello Lison e alla costruzione di una arginatura. La carta dà conto di un paesaggio rurale ove sono ancora numerose le estensioni boschive e di pascoli, anche sembra ormai prevalente e inarrestabile la diffusione di arativi. Dall'orditura dei confini, si deduce anche un notevole allargarsi della piccola e media proprietà con il conseguente disperdersi dell'insediamento sparso. Interessante è la struttura del modesto villaggio di Prà di Pozzo al centro della mappa, con il semplice assetto del villaggio di strada, che anticipa la modalità insediativa tipica della pianura friulana. [F.V.]

VNA, Beni Inculti Treviso Friuli, drawing 451/35/7, made by Iseppo Cuman - March 1676
Surveyor Iseppo Cuman made this map, which is filed with the name "Portogruaro (territorio). Pertinenze di Lison e Prà di Pozzo"21. In this map, the North is on the left: it depicts a long narrow strip of land, which was washed by the Lison, a spring-fed creek fl wing almost immediately into Loncon River. 
This map exceeds the customary cartography related to geomorphologic drainage systems, which dealt with specific issues linked to the use of an individual stream: it renders the surrounding landscape of this tract of plain, too. The bottom left caption states that the map was made to census all estates gathered in consortio del Lison22, on the right there is a detailed table listing each estate, its owner and the size of its fields. Even in this case we notice the effort of land recovery, by improving the network of draining ditches, rectifying some coves in Lison creek as well as building embankments. This map depicts also the rural landscape in wh ich there are huge woodlands and pastures, although the diffusion of arables seems quite prevailing and unstoppable. The pattern of the borders show that medium-sized or small proprietors are spreading, and thus scattered settlements began to disappear. It is interesting to notice the structure of Prà di Pozzo, a modest village lying in the mid of the map: it looks like a village along a road, anticipating the traditional pattern of settlement in Friuli plain. [F.V.]

ASV, Neobdelana premoženja Treviso Furlanija, načrt 451/35/7, avtor Iseppo Cuman, marec 1676
To je nov topografski dokument, ki ga je izdelal kartografski izvedenc Iseppo Cuman. V arhivski dokumentaciji nosi naziv „Portogruaro (ozemlje). Pristojnost krajev Lison in Prà di Pozzo" Orientacija zemljevida kaže sever na levi strani. Na karti je upodobljen dolg in ozek pas polj, ki jih zaliva Lison, označen kot skromen vodni tok, ki se napaja iz arteškega studenca in se po krajšem toku izlije v Loncon. Tu zemljevid presega navadno kartografsko upodobitev vodovlja, namenjeno posameznim značilnostim glede na izrabo posameznih vodnih tokov in prikazuje podrobno rekonstrukcijo okoliške pokrajine v srednjem delu nižine. Opomba, ki je navedena na spodnji levi strani nakazuje, da so zemljevid izdelali zato, da bi prešteli vsa pemoženja zbrana v konzorciju Lison/ consortio del Lison, medtem ko je na desni strani vidna še podrobna tabela, v kateri so označena posamezna premoženja z imenom nosilca in površino polj. Tudi v tem primeru se, zahvaljujoč natančnosti prikaza mreže odtokov, popravkov nekaterih ostrih zavojev rečice Lison in izgradnje nasipov, izražen trud, ki so ga vlagali v pridobivanje zemlje. Karta predstavlja kmetijsko pokrajino, kjer se še vedno nahajajo številne gozdnate površine in pašniki, vendar izgleda, da že prevladuje neustavljivo širjenje ornih površin. Iz zasnove zamejitve lahko sklepamo tudi na precejšnjo razširjenje majhnih in srednjevelikih premoženj in temu sledečo razpršenost poselitve. Zanimiva je tudi zgradba skromne vasi Prà di Pozzo na sredini zemljevida, ki ima preposto vaško ureditev ob cesti, ki je predhodnica načina poselitve, značilnega za Furlansko nižino. [F.V.]