Atlante: scheda n.25

atl img 25

 

P. Zuliani, Mappa della costa adriatica dal Porto di Cortellazzo al Porto del Tagliamento e dell’entroterra di Caorle, in Bottani T., Saggio di storia della città di Caorle, Tipografi a Pietro Bernardi, Venezia, 1811 (stralcio)
L’acquaforte parzialmente riprodotta (ne sono, infatti, state stralciate, due mappe della città di Caorle), diversamente dalle carte precedenti, non è stata concepita con finalità amministrative, ma costituisce l’appendice cartografica a un volume di Trino Bottani dedicato alla storia di Caorle. Il contesto geografico del sito di Caorle (l’unico abitato con caratteristiche “urbane”) e la resa pittorica generale sono prioritarie rispetto al dettaglio e al rigore cartografico, tanto che non viene indicata la scala, né numerica, né grafi ca. In ogni caso dalla carta emerge il motivo dominante dell’assetto pre-bonifica dell’area in oggetto: la natura anfibia del territorio ancora sostanzialmente invariata ai primi dell’Ottocento, ovvero un insieme complesso di zone umide dominato dalla Laguna Caprulana. Ciò è evidenziato dalla ricorrenza delle diciture valli, pascoli e paludi. Nella fattispecie il termine paludi sembra essere genericamente impiegato tanto per le aree lagunari alimentate dalle maree attraverso il Nicesolo e il Canal dei Lovi (indicate, tuttavia, con un tratteggio orizzontale fitto) in prossimità delle quali è riportata anche la presenza di barene, quanto per le zone soggette a impaludamenti (che appaiono, invece, punteggiate); la voce pascoli è associata a terreni che, sebbene sortumosi, si prestano a tale utilizzo. Tuttavia, l’unico riferimento che rimanda a uno stabile sfruttamento agricolo è l’indicazione Campagne di Cesarolo: non a caso si tratta di un’area colmata dalle ripetute esondazioni storiche del Tagliamento. A Est di Torre di Mosto e, come testimonia il toponimo stesso, nella zona di Pineda sono chiaramente indicate alcune macchie di vegetazione, esempi dei boschi planiziali comuni prima della bonifica. Data la specializzazione alieutica di Caorle, non stupisce l’indicazione delle valli utilizzate per la pesca (anche se non ancora arginate), nonché dei porti che mettono in comunicazione il sistema lagunare interno con il mare Adriatico: Porto del Tagliamento, Porto di Baseleghe, Porto Falconera, Porto Santa Margherita, Porto Altanea ecc. L’idrografi a presenta significative sistemazioni: la Livenza, provvista di arginature fino alla Salute, mostra il nuovo alveo che sfocia a Porto Santa Margherita; sono indicati altri assetti frutto di interventi di artificializzazione: Fossa Nuova, Fosso detto il Taglio o Canal Scolador. Tuttavia, trattandosi di una situazione anteriore alle grandi bonifiche moderne, il sistema idrografico conserva un elevato grado di naturalità, specie per quanto concerne i canali lagunari, alcuni dei quali saranno peraltro mantenuti e riassorbiti nei progetti di bonifica. La rete idrografica ha notevole rilievo nella rappresentazione: del resto nel primo Ottocento essa è ancora una privilegiata via di comunicazione e trasporto; non a caso sono indicate con precisione le osterie, punti di ristoro e di incontro situati lungo le rive dei fiumi. [F.C.]

P. Zuliani, Mappa della costa adriatica dal Porto di Cortellazzo al Porto del Tagliamento e dell’entroterra di Caorle, in Bottani T., Saggio di storia della città di Caorle, Tipografi a Pietro Bernardi, Venice, 1811. (Extract)
Differently from the previous ones, the etching here represented (two maps depicting Caorle were obtained from it) has not any administrative purposes; instead it is the cartographic appendix of a Trino Bottani’s volume about Caorle history. Caorle geographic context – the only built-up area with ‘urban’ features – as well as the overall pictorial rendering are its prime concerns and not the details and the cartographic exactitude, so that neither the numerical scale nor the graphic one is indicated. Anyhow, this map shows the main reason for the conditions of this area before land reclamation works were made: the aquatic nature of the soil, which was unaltered from the early 19th century, i.e. articulated wetlands, among which Caorle lagoon prevailed for its extension. This is emphasized by the recurrent wording valli, pascoli e paludi51. In this case, the word paludi is by and large adopted to name those lagoon areas fed by tides fl owing in Nicesolo and dei Lovi canals (which are marked by a thick horizontal hatching) near which we can notice also some shoals; but it also indicates those logged areas (which are dotted, instead); the word pascoli refers to soils, also swampy ones, which can be exploited for grazing livestock. However, the only reference suggesting a steady rural exploitation of land is the wording Campagne di Cesarolo52; and indeed, it was an area filled by the recurrent historic Tagliamento inundations. East of Torre di Mosto, as proven by the same toponym, in Pineda there are some spots to depict vegetation, the examples of those riparian forests that were diff used before reclamation works were carried out. Since Caorle was devoted to and specialised in fishing, we are not astonished by the information related to fishing valleys – even if they were not embanked yet – also concerning the ports which link the inland waterways with the Adriatic Sea: Porto del Tagliamento, Porto Baseleghe, Porto Falconera, Porto Santa Margherita, Porto Altanea, and so forth. Local hydrography underwent significant changes: Livenza River was embanked up to la Salute and now has a new bed debouching in Porto Santa Margherita; other artificial streams such as Fossa Nuova, Fosso detto il Taglio o Canal Scolador can be noted. Nevertheless, since it was a situation previous to the great modern land reclamation works, the drainage basin has still a high level of naturalness, above all in its lagoon canals, some of which will be kept and included in land reclamation projects. The inland waterways were highlighted in this representation: in the early 19th century they were was still the preferred communication and transport route, that is why we find clear information about inns, rest stops and meeting points along the rivers. [F.C.]

P. Zuliani, Zemljevid jadranske obale od Porto di Cortellazzo do Porto del Tagliamento in od zaledja Caorle, v Bottani T., Zgodovinska razprava o mestu Caorle, Tisk, Pietro Bernardi, Benetke, 1811. (izbor) 
Jedkanica, ki je delno posneta na sliki št. 25 (dejansko sta bila izbrana dva zemljevida mesta Caorle), je nekoliko drugačna od do sedaj predstavljenih zemljevidov, ni bila namreč pripravljena za upravne potrebe, temveč sestavlja kartografski dodatek k delu Trina/Trino Bottani, ki je bilo namenjeno zgodovini mesta Caorle. Geografski okvir kraja Caorle (ki je edino naselje z urbanimi značilnostmi) in splošna slikarska rekonstrukcija imata pri upodobitvi prednost v primerjavi z običajnimi kartografskimi podrobnostmi in strogostjo, tako da na zemljevidu ni označeno niti številčno in niti grafi čno merilo. Iz zemljevida je razvidno, da ima pri upodobitvi prednost motiv, ki prikazuje ureditev obravnavanega območja pred bonifi kacijo. Amfi bijski značaj ozemlja je bil v začetku devetnajstega stoletja še vedno pretežno nespremenjen, predstavljal je vsestransko celoto vlažnega ozemlja, ki je sodilo v Laguno Caprulana, kar lahko vidimo s ponavljanjem izrazov kot so: močvirnate doline, pašniki in močvirje/ valli, pascoli e paludi. V obravnavanem primeru izgleda, da je termin paludi/močvirje na splošno rabljen tako za lagunsko območje, ki ga napaja plimovanje prek kanalov Nicesolo in Lovi ( označena sta z gosto vodoravno šrafuro), in v katerega bližini so prikazane tudi sipine, kakor tudi za območja, ki so bila podvržena zamočvirjanju (na zemljevidu so pikčasto prikazana); postavka pascoli/pašnik je priključena zemljiščem, ki so, čeprav strnjeni ni vlažni zaradi zastajanja vode, namenjeni pašni izrabi. Edini pokazatelj, ki opozarja na stalno kmetijsko izrabo, pa je označba polj z območja Cesarolo/Campagne di Cesarolo, kar ni slučaj, saj gre za površino, ki je nastala z nenehnim zasipavanjem med zgodovinskimi poplavami Tilmenta. Vzhodno od Torre di Mosto so, kot izpričuje isti toponim, na območju Pinede jasno označene nekatere lise z vegetacijo, gre za primere nižinskih gozdov, ki so bili pred bonifi kacijo splošno razširjeni. V zvezi z usmerjenostjo mesta Caorle v ribolovno dejavnost, ne presenečajo označbe močvirskih dolin, namenjenih ribolovu (čeprav še niso imele nasipov), kakor tudi pristaniškim dejavnostim, ki so omogočale povezave med notranjim lagunskim sistemom in Jadranskim morjem: Porto del Tagliamento, Porto di Baseleghe, Porto Falconera, Porto Santa Margherita, Porto Altanea itd. Hidrografi ja predstavlja znatne preureditve: reka Livenza, ki nima nasipov vse do Salute, kaže novo strugo, ki se izliva v pristanišče Santa Margherita. Označene so še druge oblike ureditve, ki so plod umetno izvedenih posegov: Fossa Nuova, Fosso imenovan Taglio ali Canal Scolador. Zemljevid prikazuje položaj v pokrajini pred velikimi modernimi bonifi kacijami, vodni sistem ohranja še visoko stopnjo naravnih oblik, še posebej kar se tiče lagunskih kanalov, nekatere od njih so nameravali vzdrževati in vključiti v programe bonifi kacije. Vodno omrežje ima velik pomen pri upodobitvi; poleg ostalega ima do začetka 19. stoletja še vedno privilegirano mesto zaradi prometnih povezav in transportov. S tem je potrebno povezati tudi natančno označbo gostiln, mest za okrepčilo in srečanja, ki ležijo vzdolž rečnih bregov. [F.C.]