Atlante: scheda n.26

atl img 26

 

“Carta topografica del  Regno Lombardo Veneto costrutta sopra misure astronomico-trigonometriche ed incisa a Milano nell’Istituto Geografico Militare dell’I.R. Stato Maggiore Generale austriaco”, 1833. Ristampa anastatica del 1973. Foglio 4G “Portogruaro”
La carta relativa al settore di bassa pianura tra la Livenza e il Tagliamento fa parte di un insieme di 42 fogli, esito di uno sforzo rilevante da parte del Governo austroungarico per il controllo territoriale, avviato dopo il 1815 e conclusosi con la pubblicazione nel 1833. Il lavoro cartografico si colloca in un vivace contesto culturale molto attento alla restituzione topografica di territori contesi e può ritenersi strettamente collegato all’elaborazione, diretta da Anton von Zach, della straordinaria Kriegskarte. E a proposito di quest’ultimo monumentale rilievo, è ben documentato come il gran numero dei punti trigonometrici utilizzati dal gruppo capitanato dal von Zach fossero riutilizzati per la stesura della carta del Lombardo Veneto. Oltre a quelle informazioni geodetiche, lo Stato Maggiore austriaco poté avvantaggiarsi anche del grande lavoro svolto dai geometri censuari per la vasta campagna topografica promossa durante il governo napoleonico per la stesura del ben noto catasto in scala 1:2.000 per le campagne e a 1:1.000 per i centri abitati. Tutta questa abbondante messe di informazioni fu impiegata non solo per una revisione e aggiornamento dei dati catastali, ma anche per costruire una aggiornata e accurata cartografi a regionale alla scala di 1:86.400, cioè la Carta topografica del Regno Lombardo Veneto qui in esame. Per quanto riguarda il settore di pianura qui considerato, la carta consegna una immagine territoriale di elevata qualità formale e di efficace restituzione dei caratteri geoantropici. Sono questi aspetti che rendono il documento molto utile per una analisi dell’evoluzione del paesaggio durante gli anni che precedono i grandi interventi della redenzione fondiaria. Ciò che va subito evidenziata è la persistenza del carattere anfi bio nella bassa pianura sublitoranea tra la Livenza e il Tagliamento, evocando un assetto morfologico quasi immutato rispetto ai rilievi della Kriegskarte e una presenza antropica ancora precaria, anche se, rispetto ai primi anni del XIX secolo, si nota una decisa espansione dei coltivi e degli insediamenti lungo il basso corso della Livenza a valle di Torre di Mosto. In particolare, va notata la realizzazione di una rete scolante facente capo al nucleo di Cà Cottoni, in quella sorta di insula fl uviale tra la Livenza Vecchia e la Livenza Nuova. Invariata appare anche la successione di boschi tra Corbolone e Concordia, quasi una cesura tra le campagne stabilmente coltivate e abitate e le paludi verso il mare, le “praterie vallive” di nieviana memoria. A monte di Portogruaro si nota una lieve riduzione delle pertinenze anfi bie e dei boschi solcati dal sistema fl uviale di origine sorgiva Reghena-Lemene, mentre la polarità agronomica di Alvisopoli mostra la sua accresciuta importanza grazie all’indicazione di una Fornace e di un Molino Novo. [F.V.]

“Carta topografica del Regno Lombardo Veneto costrutta sopra misure astronomico-trigonometriche ed incisa a Milano nell’Istituto Geografico Militare dell’I.R. Stato Maggiore Generale austriaco”, 1833. 1973 anastatic reprint. Topographical sheet 4G “Portogruaro”
This map, representing the area of the lower plain lying between Livenza and Tagliamento Rivers, belongs to a set consisting of 42 topographical sheets, the outcome of a huge effort done by the Austro-Hungarian government in order to control its territory, which began after 1815 and ended up with this publication in 1833. The cartographic work falls within a lively cultural environment, which was very interested in the topographical rendering of some territories making the object of some disputes; for this reason, it was correlated to Anton von Zach’s exceptional Kriegskarte. And indeed, there are huge evidences that many trigonometrical points used by von Zach’s map-makers had been used again in making this map of the Kingdom of Lombardy-Venetia. Besides that geodetic information, the Austrian Staff profited from the enormous work done by land surveyors on the occasion  of the huge topographic campaign promoted during the Napoleonic rule aiming to make the famous cadastre on a 1:2,000 scale for rural areas and on a 1:1,000 scale for built-up areas. This rich harvest of information was used to review and update all cadastral data and also to make an accurate regional cartography on a 1:86,400 scale, i.e. this Topographic Map of the Kingdom of Lombardy-Venetia. As for the area we are examining, this map provides a territorial representation having a high formal quality and renders all geographical and anthropic characters in a very trenchant way. These aspects make this document very helpful in analysing the evolution of the landscape in the years before the great land recovery. We must immediately stress the aquatic feature still persisting in the lower sublittoral plain between Livenza and Tagliamento Rivers; the geomorphologic background is quite unchanged in comparison with Kriegskarte surveys; human settlements are scanty and precarious, even if in comparison with the early 19th-century ones, we can notice a strong expansion of arables and new settlements along the Livenza final  stretch, south of Torre di Mosto. In particular, we must observe the draining network serving Cà Cottoni, a kind of river islet between Livenza Vecchia and Livenza Nuova. The forests that alternated from Corbolone to Concordia are unaltered: they look like a kind of caesura between the cultivated or settled  areas and the marshes seawards, those “valley grasslands” described by Nievo.  North of Portogruaro there is a slight decrease in aquatic appurtenances and in the forests crossed by the spring-fed Reghena – Lemene drainage system, whereas the agronomic centre of Alvisopoli shows its increased importance by the addition of a Fornace53 and of a Molino Novo54. [F.V.]

“Topografska karta Lombardsko Beneškega Kraljestva pripravljena na podlagi astronomsko-trigonometričnih mer in izdelana v gravuri v Milanu pri Geografsko-vojaškem inštitutu C.K. avstrijskega general štaba”, 1833. Anastatičen ponatis leta 1973. List 4G “Portogruaro”
Zemljevid, ki obravnava območje nizke nižine med rekama Livenza in Tilment, je vključen v zbirko 42 listov, ki so nastali na podlagi velikih prizadevanj  avstrijske vlade za nadzor nad ozemljem. Zemljevide so pričeli pripravljati po letu 1815, dela pa so zaključili z njihovo objavo leta 1833. Kartografsko delo lahko tudi umestimo v živahen kulturni okvir, v katerem so želeli opraviti  natančno teritorialno rekonstrukcijo spornih ozemelj in lahko rečemo, da je bilo tesno povezano s topografskimi in kartografskimi obdelavami, ki jih je vodil Anton von Zach pri izjemni Kriegskarte. V zvezi s izdelavo tega monumentalnega posnetka Lombardsko Beneškega kraljestva je potrebno poudariti, da je dobro dokumentirano in da so ponovno uporabili veliko število trigonometričnih točk, ki jih je uporabljala skupina, ki jo je vodil von Zach. Poleg teh geodetskih podatkov je avstrijski general štab lahko izkoristil tudi rezultate pridobljene v okviru velikega dela, ki so ga opravili odgovorni geometri v času Napoleonove vlade med obsežno topografsko kampanjo za sestavo dobro znanega katastra v merilu 1:2.000 za podeželje in 1:1.000 za urbana središča. Vsa ta množica podatkov ni bila namenjena zgolj le reviziji in posodobitvi katastrskih podatkov, temveč tudi izdelavi izpopolnjene in skrbno pripravljene deželne kartografi je v merilu 1: 86.000, to je Topografske karte Lombardsko Beneškega kraljestva/ Carta topografica del Regno Lombardo Veneto, ki jo tu obravnavamo. Zemljevid prikazuje ozemeljsko podobo tu obravnavanega dela nižine kot območje z višjo formalno kakovostjo, učinkovito rekonstruira tudi njegove geološke značilnosti in značilnosti človeške navzočnost. Prav zaradi teh vidikov je zelo koristen pri analizi razvoja krajine v letih pred velikimi posegi za osvajanje novih zemljišč. Hitro lahko spoznamo nadaljevanje amfi bijskega značaja v nizki priobalni nižini med rekama Liveza in Tilment. V primerjavi s prikazi na vojaški karti/ Kriegskarte, ta zemljevid prikazuje, kako se ohranjanja skoraj nespremenjena morfološka ureditev in tudi človeška navzočnost je nestalna, čeprav v primerjavi z razmerami v prvih leti 19. stoletja lahko opazimo določeno razširitev kultiviranih zemljišč in naselbin vzdolž  spodnjega toka reke Livenza in v dolini Torre di Mosto. Posebno je opazna tudi izvedba mreže odtokov, ki se prične pri enoti Cà Cottoni, ki je oblika  rečnega otoka/insula fl uviale med vodotokoma Livenza Vecchia in Livenza Nuova. Z zemljevida razberemo tudi nespremenjeno nadaljevanje gozdov med krajema Corbolone in Concordia, kjer predstavljajo nekakšno cesuro med stalno obdelanimi in poseljenimi polji ter močvirnatim svetov v smeri proti morju – t.i. dolinski travniki v spominu Ippolita Nieva. Nad Portogruarom je možno opaziti majhno zmanjšanje amfi bijskih značilnosti in gozdovi so manj razbrazdani zaradi sistema rek, ki se napajajo iz arteških studencev Reghena-Lemene, medtem pa kmetijska usmeritev, ki izhaja iz že Avistopolia, zahvaljujoč tudi označbi zidanih peči/Fornace in novega mlina/Molino Novo, kaže na povečan pomen. [F.V.]