Atlante: scheda n.40

atl img 40

 

Carta della Malaria Veneta, Sepulcri 1936
La mappa è inclusa nel saggio di Piero Sepulcri L’ambiente della malaria veneta e l’opera dell’Istituto antimalarico delle Venezie, pubblicato a Venezia nel 1936 a cura della tipografi a degli Ospedali Psichiatrici Provinciali.  Sepulcri era medico all’Ospedale Civile di S. Donà di Piave a partire dal 1923, dove si trovò a contatto quotidianamente con i più gravi casi di malaria provenienti dalle bonifiche a est del Piave. Qui maturò una notevole esperienza tanto da essere nominato direttore dell’Istituto Antimalarico delle Venezie dal 1933 al 1967, anno di chiusura del suddetto Istituto. La cartografi a del Sepulcri viene pubblicata circa 50 anni dopo la carta della malaria curata dal senatore Luigi Torelli nel 1882, dedicata a tutta la penisola. Dal documento del 1936 emerge la gravità della situazione in tutto l’alto Adriatico e l’area tra la bassa Livenza e il Tagliamento mostra una notevole gravità della diffusione dell’endemia malarica. Nella carta è indicata anche la  presenza degli ambulatori dei medici condotti con specifiche funzioni antimalariche e la cui diffusione va di pari passo con il processo di miglioramento fondiario, tanto che lo stesso Sepulcri afferma che in queste terre “si ripetono nello spazio e nel tempo le condizioni di stretto, intimo, profondo legame tra la situazione idraulica, lo stato delle bonifiche  e la malaria”. [F.V.]

The Map of Malaria Pandemia in Veneto (Sepulcri, 1936)
The map is attached to Pietro Sepulcri’s essay “L’ambiente della malaria veneta e l’opera dell’Istituto antimalarico delle Venezie”, which was published in Venice in 1936 by the printing shop of the Provincial Psychiatric Hospitals. Sepulcri worked as doctor in San Donà di Piave Hospital from 1923: everyday he met the most severe cases of malaria coming from the reclaimed lands east of Piave River. Here he achieved a remarkable experience so that he was appointed Head of the Istituto Antimalarico delle Tre Venezie; he kept this appointment from 1933 to 1967, the year in which this agency closed down. Sepulcri’s cartography was published about 50 years after Senator Luigi Torelli’s 1882 map of the distribution of malaria in Italy. The 1936 map shows the severity of the pandemia on  the Upper Adriatic Coast overall and in particular in the area stretching from the final stretch of Livenza River to Tagliamento River. The map provides also the indicants of the surgeries of those medical officers specialised in the fight against malaria, whose reduction went hand in hand with land improvement processes, so that Sepulcri stated that even  in these areas “the conditions of a deep, intimate, and strict link between geomorphologic drainage systems, land reclamation works and malaria recur in time and space” [F.V.]

Zemljevidbeneške malarije, Sepulcri 1936
Zemljevid je vključen v razpravo Beneško malarijsko okolje in dejavnost Protimalarijskega inštituta Benečij/L’ambiente della malaria veneta e l’opera dell’Istituto antimalarico delle Venezie, natisnjeno v Benetkah leta 1936. Sepulcri je bil v začetku leta 1923 zdravnik v Civilni bolnišnici/Ospedale Civile di S. Donà di Piave, kjer se je dnevno srečeval z najtežjimi primeri obolevanj zaradi malarije. Bolniki so prihajali z območja bonifi kacij vzhodno od reke Piave. V stuku z bolniki je dozorevala velika izkušnja, zaradi česar so ga imenovali za direktorja omenjenga Antimalarijskega inštituta Benečij v letih od 1933 do 1967, ko so ta Inštitut zaprli. Sepulcrijev zemljevid so natisnili 50 let po tem, ko je senator Luigi Torelli leta 1882 izdelal zemlevid malarie in ga posvetil celotnem polotoku. Iz dokumenta iz leta 1936 izhaja, kako nevaren je bil položaj na celotnem Jadranu, in še posebej na območju med spodnjim delom Livenze in Tilmenta, kjer je obstajala velika nevarnost za širnenje endemie malarije. Na zemljevidu so bile označene tudi zdravstvene ambulante, ki so jh vodili zdravniki. Imele so posebne protimalarijske naloge. Njihova širitev je šla v korak s procesom zemljiških izboljšav, tako da je prav Sepulcri trdil, da se “na teh zemljiščih tako prstorsko kot časovno ponavljajo pogoji, ki spredstavljajo tesno, intimno in globoko povezavo med vodnim stanjem, stanjem bonifi kacije in malarijo.” [F.V.]