Atlante: scheda n.42

atl img 42

 

Consorzio di Bonifica  Sansonetta-Sesta Presa- Palangon, Lavori di somma urgenza per fronteggiare l’alluvione dei giorni 11-12 novembre 1951, 1952 (Corografia della variante al rafforzamento delle arginature) [ACB, falcone Sansonetta 1, Cartellina lavori per fronteggiare l’alluvione del 1951]
La figura, datata 10 luglio 1952, mostra la corografia in scala 1:25.000 del Bacino del Consorzio di Bonifica Sansonetta-Sesta Presa-Palangon, delimitato a sud dal litorale di Caorle, a est dal canale Nicesolo, a ovest dalla Livenza e a nord dal canale Riello. Lungo il perimetro consorziale è indicato in rosso il varco apertosi in occasione dell’alluvione del 1951 (11-12 novembre), di cui era urgente la chiusura tramite il riconsolidamento delle arginature. [F.C.]

Sansonetta-Sesta Presa-Palangon Land Reclamation Syndicate, Lavori di somma urgenza per fronteggiare l’alluvione dei giorni 11-12 novembre 1951, 1952 (Chorography of the modification to strenghten  embankments) [ACB, File folder Sansonetta 1, Cartellina lavori per fronteggiare l’alluvione del 1951] 
Picture is dated July 10, 1952 and shows the chorography on a scale of 1:25,000 of the Basin of Sansonetta-Sesta Presa-Palangon Land Reclamation Syndicate, delimited to the south by Caorle littoral, to the east by Nicesolo canal, to the west by the Livenza and to the north by Riello canal. Along the outline of Syndicate district marked in red is the breach that opened during 1951 flood (11-12 November), which had to be immediately closed by consolidating its embankments. [F.C.]

Konzorcij za bonifikacijo Sansonetta-Sesta Presa-Palangon, Najnujnejša dela za obvladovanje poplav, kakršne so bile 11-12. novembre 1951, 1952 (Horohrafi ja variant za utrditev nasipov) [ACB, Dokumentarna mapa Sansonetta 1, Kartica o delih za soočenje s posledicami poplav iz leta 1951]
Slika 42, z datumom 10. julij 1952 predstavlja horografsko upodobitev bazena konzorcija za bonifi kacijo Sansonetta-Sesta Presa-Palangon v merilu 1:25.000. Bazen je na jugu omejen z obalo Caorle, na vzhodu s kanalom Nicesolo, na zahodu z reko Livenza in na severu s kanalom Riello. Vzdolž zunanjega pasu območja konzorcija, ki je označen v rdeči barvi, se nahaja prehod, ki se je odprl ob poplavi leta 1951 (11-12. november), in ga je bilo nujno potrebno ponovno zapreti z utrditvijo nasipov. [F.C.]