Atlante: scheda n.46

atl img 46

 

Consorzi Riuniti di Bonifica tra Taglio e Livenza, Corografia aggregazione bacini superiori, 1961 [Scarpa A.P., Evoluzione bonificatrice delle terre tra Taglio e Livenza, Roma, Stabilimento Tipografico Ramo Editoriale degli Agricoltori, 1961, p. 24]
La corografia in scala 1:200.000 si riferisce al Piano Generale (datato 8 giugno 1960) per l’aggregazione al raggruppamento dei Consorzi di Bonifica Riuniti tra Taglio e Livenza dei bacini idrografi ci posti a monte di quest’ultimo. È necessario tenere presente che la sistemazione interna a ciascun consorzio di bonifica è stata eseguita senza una visione del funzionamento idraulico dei bacini idrografi ci considerati nel loro insieme. In particolare, non sono stati sufficientemente considerati la peculiare configurazione idrogeologica delle aree dominate dall’affioramento delle acque di risorgiva poste immediatamente a nord delle bonifiche e i processi che, soprattutto durante gli eventi di piena o di riflusso talassografico, interessano i corsi d’acqua della zona. Le sistemazioni del Lemene, del Loncon e del Taglio a valle hanno contribuito a peggiorare la situazione a monte: infatti, i corsi d’acqua, a sud imbrigliati dagli argini, nei momenti di maggiore afflusso dalle idrovore o di risalita dell’onda di marea, rincollano a monte, a danno delle campagne. La soluzione indicata dal Piano del 1960 consiste nella sistemazione delle acque settentrionali, da effettuarsi previa aggregazione dei rispettivi bacini ai Consorzi di Bonifica meridionali: in particolare, il Bacino del Sile di Azzano Decimo da aggregare al Consorzio S. Osvaldo, il Bacino del Loncon Superiore da aggregare al Consorzio Lison, il  Bacino del Reghena Superiore già aggregato al Consorzio Reghena, il Bacino del Medio Lemene-Versiola da aggregare al Consorzio Lugugnana; oltre al Bacino Taglio-La Roia aggregando al Consorzio San Michele al Tagliamento. In questo modo si vuole mettere fine alle esondazioni e ai ristagni nei terreni superiori e, ad un tempo, risolvere il problema dell’approvvigionamento idrico per l’irrigazione dei comprensori inferiori bonificati (Mortillaro, 1978); questi ultimi, come tutte le zone di bonifica litoranea, sono infatti soggetti a siccità estive, aggravate dalla salsedine che tende a riaffiorare per capillarità dagli strati profondi del suolo. Attualmente il Consorzio di Bonifica Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento comprende, oltreché i bacini inferiori “storici” e l’aggregato comprensorio del Consorzio San Michele al Tagliamento, solo le porzioni dei bacini superiori che insistono sul territorio veneto. [F.C.]

Taglio-Livenza Land Reclamation United Syndicates, Corografia aggregazione bacini superiori, 1961 [Scarpa A.P., Evoluzione bonificatrice delle terre tra Taglio e Livenza, Roma, Stabilimento Tipografico Ramo Editoriale degli Agricoltori, 1961, p. 24]
The 1.25,000 chorography makes reference to the Master Plan – dated June 8, 1960 – to include the northern geomorphological drainage basins in the Taglio-Livenza Land Reclamation United Syndicates. We must bear in mind that the internal structure of each Land Reclamation Syndicate was set up without considering the drainage system of geomorphologic drainage basins as a whole. In particular, they did not paid enough attention either to the distinctive hydrogeological  background of those areas dominated by ground water emergence, which were north of the reclaimed areas, or to those processes that during spates or sea ebbs and flows affected the local streams. Downstream works done along the Lemene, the Loncon and the Taglio contributed to worsen the upstream situation: as a matter of fact, those streams that were dammed downstream by their levees, any time water scooping plants discharge more water or the tides flow back, get obstructed upstream, flooding the surrounding fi elds. The solution provided by the 1960 Master Plan suggested to control the northern geomorphologic drainage system by including all local basins in the southern Land Reclamation Syndicates’ ones: in particular, Sile di Azzano Decimo Basin had to be included in the one of S.Osvaldo Syndicate, Upper Loncon Basin in Lison Syndicate, Upper Reghena Basin had already been included in Reghena Syndicate, Intermediate Lemene-Versiola had to be included in Lugugnana Syndicate, and Taglio-La Roia Basin in San Michele al Tagliamento Syndicate. In so doing, they tried to put an end to the flooding and waterlogging in the upper areas, and at the same time to solve the problem of water supply to irrigate the reclaimed lower areas (Mortillaro, 1978); these fields, like all the reclaimed costal areas, often had to endure summer drought, worsened by saltiness that emerged by means of capillary action from the deeper layers of the soil. Nowadays, “Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento” Land reclamation Syndicate covers 55,913 ha and includes the portions of the upper basins lying in Veneto, besides the historic lower basins and the whole district of the former San Michele al Tagliamento Land Reclamation Syndicate. [F.C.]

Združeni konzorciji za bonifikacijo med Tagliom in Livenzo, Horografski prikaz združevanja glavnih bazenov, 1961 [Šcarpa A.P., Bonifi kacijski razvoj ozemelj med Tagliom in Livenzo, Rim, Stabilimento Tipografico Ramo Editoriale degli Agricoltori, 1961, str. 24] 
Horografi ja v merilu 1:25.000 se nanaša na splošni načrt (datiran z datumom 8. junij 1960) za združevanje konzorcijev Združeni konzorciji za bonifikacijo med Tagliom in Livenzo/Consorzi di Bonifi ca Riuniti tra Taglio e Livenza z nad njim nahajajočimi vodovodnimi bazeni v združeno skupino. Potrebno je upoštevati, da je bila notranja ureditev vsakega konzorcija za bonifikacijo izvedena brez enotne vizije glede celovitega delovanja skupaj z vodovodnim sistemom. Še posebej niso dovolj upoštevali značilne hidrogeološke konfi guracije površin, na katerih prevladujejo vode, ki se napajajo iz arteških studencev, ki se nahajajo severno in neposredno nad bonifi ciranim območjem, in tudi ne procesov, ki se pojavljajo v času poplav ali ponovnih odtokov v morje in se tičejo vodnih tokov na tem območju. Ureditev vodotokov Lemene, Loncon in Taglio v dolini je povzročilo poslabšanje razmer v višjem delu, kajti vodni tokovi, ki so na južnem delu pregrajeni z nasipi, v času večjega dotoka vode iz drenažnih črpalk ali dviga nivoja zaradi valov ob plimovanju preusmerijo svoj tok proti višjeležečemu ozemlju na škodo pokrajine. Rešitev, ki jo nakazuje načrt iz leta 1960, predvideva ureditev severnih vodotokov tako, da bi izvedli predhodno pridružitev določenih bazenov v južne konzorcije za bonifikacijo, še posebej bi pridružili bazen Sile di Azzano Decimo h Konzorciju S. Osvaldo, bazen Loncon Superiore h Konzorciju Lison, bazen Reghena Superiore, ki je bil že pridružen h Konzorciju Reghena, bazen Medio Lemene-Versiola naj bi se pridružil h Konzorciju Lugugnana; in še bazen Taglio-La Roia, ki bi se pridružil h Konzorciju San Michele al Tagliamento. Na ta način bi odpravili poplave in zastoje vode na višjih zemljiščih in za nekaj časa rešili težave zaradi vodne oskrbe za namakanje nižjih bonifi ciranih okolišev (Mortillaro, 1978), ti so namreč, enako kot ostala bonifi cirana priobalna območja, podvrženi poletni  suši, ki je še toliko bolj nevarna zaradi slanosti, ki kapilarno pronica iz globokih zemeljskih plasti. Trenutno je Konzorcij z bonifikacijo Beneške nižine med Livenzo in Tilmentom razširjen na površini 55.913 hektarjev, obsega pa poleg nižjih “zgodovinskih” bazenov še pridružen okoliš Konzorcija San Michele al Tagliamento, le deli višjih bazenov ostajajo na ozemlju Veneta. [F.C.]