Predstavitev

flag IT 1
flag GB 1
 

Ideja, da bi pripravili ta vodnik, je nastala iz potrebe, da bi spodbujali in ovrednotili pomembne krajevne danosti, kakršni so gradbeni objekti, zgrajeni za izsuševanje zemljišĿ na obmoĿju Portogruara in ki predstavljajo zgodovinsko priĿo ozemlja, ki se nenehno razvija.
Okoliš, na katerem deluje konzorcij za bonifiko beneške nižine med Livenzo in Tilmentom/Consorzio di Bonifica "Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento", meri skoraj 60.000 ha zemljišĿ, ki so bili do 19. stoletja v veliki meri zamoĿvirjeni, neprimerni za naselitev in nezdravi za življenje.
V 20. stoletju so priĿeli s prvimi sistematiĿnimi izsuševalnimi posegi: dvigali so nasipe, kopali odtoĿne kanale in gradili drenažne naprave za mehaniĿno dviganje voda.
V okolišu, kakršen je naš, se izsuševanje voda nikoli ne zakljuĿi; trenutno deluje nad štirideset vodovodnih naprav, ki vzdržujejo varnost našega ozemlja, katerega skoraj dve tretjini se nahajata pod morsko gladino.
Z namenom, da bi nenehno ohranjala živo skrb za vodovodno varnost tega ozemlja, je uprava konzorcija, v okviru obiĿajnega upravljanja in natanĿnega delovanja vseh dejavnosti in naprav, želela s tem projektom omogoĿiti veĿje seznanjanje z delom gradbene dedišĿine na obmoĿju bonifike in omogoĿiti turistiĿne oglede. Njen namen je tudi bil, da bi še posebej ovrednotili prispevek, ki ga je dala bonifika, skupaj s trudom in prizadevanji vseh delavcev, ki so tu delali, in še vedno prispevajo k nastajanju in razvoju okolja, v katerem živimo. 
Če pomeni vodovodno varstvo posebno vrsto dejavnosti za zavod, kakršen je naš, ne smemo pozabiti, da so vse druge dejavnosti usmerjene v vrednotenje ozemlja in razvojnih pobud, ki so z njim povezane, ter se vkljuĿujejo splošni koncept "delati dobro", ki je znaĿilen za t.i. integralno bonifiko; ta je na obmoĿju Portogruara dala nekatere izkušnje, ki so pomembne v nacionalnem in v evropskem merilu.

Gianluigi Martin
Predsenik konzorcija Consorzio di Bonifica
Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento

Projekt "Pro.tur.rurale", ki je bil sofinanciral v okviru Programa evropske pobude Interreg IIIA Italija-Slovenija 2000-2006, je vzpodbudil vrsto dejavnosti, ki so bile usmerjene k turistiĿnemu vrednotenju krajev, ki imajo poseben zgodovinski in kulturni pomen ali pa znaĿaj naravne znamenitosti in sicer tako, da poudarijo pomembne krajevne danosti, kakršne so podeželske zgradbe povezane z izsuševanjem ozemlja in so razpršene po delu beneškega in slovenskega ozemlja..
V pobudi sta sodelovala Consorzio di Bonifica/ Konzorcij za bonifiko "Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento", ki ima sedež v Portogruaru, Venezia in Razvojna agencija ROD iz AjdovšĿine v Sloveniji, ki sta želela razviti uĿinkovito Ŀezmejno sodelovanje pri promociji in predstavljanju turistiĿnih znamenitosti obeh obmoĿij in si izmenjati izkušnje med varuhi izsušenih obmoĿij.
Osrednjo prvina projekta je "Atlas izsuševanja na Ŀezmejnem obmoĿju/ Atlante della bonifica del territorio transfrontaliero", ki je imel za cilj predstaviti razvoj beneškega in slovenskega ozemlja od leta 1930 do danes in sicer v smislu turistiĿne ponudbe, kakor tudi pripravo pravega in primernega Ŀezmejnega tematskega itinerarija z vodenimi obiski v okolišu, ki je bil izsušen. Ob stoletnici del je to odliĿna priložnost za turistiĿno tematski izlet namenjen tistim, ki želijo odkrivati okoliško obmoĿje in zgodovino našega ozemlja.

Avv. Fabio Gava
Deželni odbornik za
Gospodarske in institucionalne politike