Atlante


Dalle praterie vallive alla bonifica

Cartografia storica ed evoluzione del paesaggio
nel Veneto Orientale dal ‘500 ad oggi


From Watery Grasslands to Land Reclamation
The Historical Cartography and the Evolution
of Eastern Veneto Landscape from the 16th century up to the Present Days


Od močvirskih travnikov do bonifi kacije zemljišč
Zgodovinska kartografi ja in razvoj pokrajine
v Vzhodnem Venetu od 16. stoletja do danes

 


Per informazioni e richieste:
pro.tur.rurale@pianuraveneta.it